Podmienky používania lostpetsonline.com

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu lostpetsonline.com je spoločnosť OBS21.com s.r.o. 
Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Email: info@lostpetsonline.com , Telefón: +421 911 150 447, IČO: 19392915, DIČ: 19392915, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha III, C 385879/MSPH. Adresa elektronickej pošty info@lostpetsonline.com, tel. +421 911 150 447.

2. Poskytovanie a využívanie služieb na lostpetsonline.com sa spravuje týmito podmienkami lostpetsonline.com ( ďalej aj ako „ Podmienky“) a v prípade niektorých služieb poskytovaných samostatne lostpetsonline.com alebo v spolupráci s treťou stranou, konkrétna služba sa riadi súčasne aj samostatnými podmienkami jej využívania. Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú uvedené na príslušnej webovej stránke alebo sekcie k tomu určenej.

3. Služby na lostpetsonline.com zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak ( ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

4. Podmienky lostpetsonline.com sú záväzné pre všetkých návštevníkov lostpetsonline.com.


II. Registrácia na lostpetsonline.com a ochrana súkromia používateľa

1. Registrácia na lostpetsonline.com je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu ( ďalej aj ako „ Účet“). Neregistrovaní návštevníci stránok lostpetsonline.com nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok lostpetsonline.com môžu využívať cookiesalebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu lostpetsonline.com. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

2. Používateľ vytvára na webových stránkach lostpetsonline.com svoj Účet vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami služby, ktorú má záujem používať. Podmienkou registrácie na lostpetsonline.com je  zvyčajne verifikácia používateľa niektorým z dostupných prostriedkov.

3. Na základe registrácie na lostpetsonline.com bude lostpetsonline.com spracúvať údaje používateľa, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na lostpetsonline.com, a to na účely poskytovania služieb na lostpetsonline.com vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. lostpetsonline.com je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť  používanie služieb.

4. lostpetsonline.com poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej lostpetsonline.com môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom lostpetsonline.com v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovými stránkami lostpetsonline.com alebo službami na lostpetsonline.com.

5.  Ak používateľ pri registrácii alebo neskôr počas trvania služby udelil súhlas so zasielaním marketingových informácií, súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o lostpetsonline.com, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Lostpetsonline.com môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke lostpetsonline.com v časti Kontakty alebo na kontaktné údaje uvedené v čl. I ods. 1 týchto Podmienok alebo spôsobom uvedenom v konkrétnom e-maily komerčnej komunikácie ( napr. hypertextový odkaz a pod.). Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby lostpetsonline.com pre používateľa.

6. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, lostpetsonline.com je oprávnený Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. Lostpetsonline.com nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

7. Niektoré služby na lostpetsonline.com je možné používať na základe registrácie na webových stránkach tretích strán, konkrétne služby diskusných fór v spojení s inou web stránkou a služba Priatelia na Facebooku. Tieto tretie strany poskytujú spoločnosti lostpetsonline.com prihlasovaciu technológiu alebo technológiu na zobrazenie obsahu tretích strán na lostpetsonline.com. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na lostpetsonline.com. lostpetsonline.com nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na webstránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených webstránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto webstránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej stránke. Prostredníctvom aplikácie" Priatelia na Facebook-u" (ďalej pre účely tohto odseku tohto článku aj "Aplikácia"), používateľ má možnosť prepojiť svoj účet na Facebook-u s titulnou stránkou spoločnosti lostpetsonline.com na https://www.lostpetsonline.com a sledovať na tejto stránke aktuálny status osôb zaradených v kategórii priatelia na Facebook-u. lostpetsonline.com využíva získané údaje o používateľoch výlučne za účelom prepojenia Aplikácie s Facebook-om a v súlade s osobnými nastaveniami, ktoré vykonal používateľ vo svojom Facebook účte. Používateľ je oprávnený kedykoľvek odpojiť Aplikáciu zo stránky https://www.lostpetsonline.com, ktorú zobrazuje na svojom počítači.

III. Práva a povinnosti

1. lostpetsonline.com poskytuje služby na lostpetsonline.com v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Lostpetsonline.com neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Lostpetsonline.com nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na lostpetsonline.com.

2. lostpetsonline.com má právo najmä :

a) zrušiť registráciu používateľa

b) prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne

c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku lostpetsonline.com a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia

d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

3. lostpetsonline.com sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy (lostpetsonline.com) vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na lostpetsonline.com, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

IV. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na lostpetsonline.com ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Používateľom služieb na lostpetsonline.com je zakázané:

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,

j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,

n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na lostpetsonline.com a súhlasí s tým, že nebude používať lostpetsonline.com na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

4. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať lostpetsonline.com o zrušenie jeho registrácie na lostpetsonline.com a lostpetsonline.com sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 

V. Pravidlá zverejňovania obsahu a komunikácie na lostpetsonline.com

1. Obsah na lostpetsonline.com je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu lostpetsonline.com zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich lostpetsonline.com. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia lostpetsonline.com je zakázané.

2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na lostpetsonline.com zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom lostpetsonline.com na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. Lostpetsonline.com nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach lostpetsonline.com. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a lostpetsonline.com nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi.

3. Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku IV ods. 2 týchto Podmienok.

4. lostpetsonline.com si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach lostpetsonline.com, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

5. Používateľ, ktorý zverejňuje na lostpetsonline.com svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na lostpetsonline.com vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

6. lostpetsonline.com nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na lostpetsonline.com. Ak sa lostpetsonline.com dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na lostpetsonline.com, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

7. Ak sa akýkoľvek návštevník stránok lostpetsonline.com domnieva, že obsah zverejnený na lostpetsonline.com porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na info@lostpetsonline.com .


VI. Služba vnútornej komunikácie medzi užívateľmi

1. lostpetsonline.com umožňuje registrovaným používateľom prijímať, odosielať a ukladať správy (ďalej len „správy“). Služba komunikácie je poskytovaná bezplatne, pokiaľ pri konkrétnej funkcii tejto služby nie je uvedené inak.

2. lostpetsonline.com poskytuje službu komunikácie používateľovi v stave, v akom sa nachádza , t.j. so všetkými prípadnými vadami. Lostpetsonline.com nezodpovedá za obsah správ prenášaných prostredníctvom tejto služby. Lostpetsonline.com neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Lostpetsonline.com nezodpovedá za nižšie uvedené skutočnosti ani prípadnú škodu spôsobenú používateľovi v dôsledku:

a) nefunkčnosti alebo obmedzenej dostupnosti komunikácie medzi užívateľmi webovej stránky lostpetsonline.com či siete Internet

b) nedoručenia alebo doručenia prípadne odoslania alebo neodoslania informácií

c) straty alebo poškodenia informácií vytvorených, prenášaných alebo uložených pri komunikácií.

3. lostpetsonline.com nevykonáva monitorovanie obsahu jednotlivých správ používateľa, s výnimkou kontroly správ antivírovými a antispamovými aplikáciami . Používateľ sa týmto zaväzuje, že nebude využívať službu k hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (junk mail, spam) osobám, ktoré nedali súhlas k odberu takýchto správ.

4. lostpetsonline.com podnikol opatrenia, aby údaje používateľov a obsah prenášaných správ zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb a správu uchovávaných údajov vykonáva s primeranou odbornou starostlivosťou. Lostpetsonline.com nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb a zneužitie komunikácie používateľa. Používateľ sa zaväzuje neodkladne informovať lostpetsonline.com o akomkoľvek zneužití alebo podozrení zo zneužitia svojho konta.

5. lostpetsonline.com je oprávnený bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho upozornenia zrušiť alebo zablokovať konto používateľa, a to najmä ak používateľ porušuje niektoré z ustanovení týchto Podmienok alebo ak konto bolo vytvorené bez zrejmej súvislosti s menom používateľa a vzbudzuje dojem, že používateľ je iná, najmä všeobecne známa osoba alebo používateľ.

6. lostpetsonline.com je oprávnený zrušiť konto užívateľa z dôvodu dlhodobého nevyžívania viac ako 18 mesiacov od posledného prihlásenia používateľa do jeho schránky prostredníctvom webového rozhrania.

7. Používateľ si môže vyžiadať zabudnuté heslo pomocou funkcie „zabudol som heslo“ na lostpetsonline.com a nové heslo mu bude poslané na alternatívnu emailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré používateľ uviedol pri registrácii alebo vo svojom používateľskom profile; obnovenie hesla nie je možné na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti.

  

VII. Iné služby, na používanie ktorých sa vyžaduje registrácia

1. lostpetsonline.com umožňuje registrovaným používateľom možnosť využívať aj iné služby, pri ktorých ponúka možnosť registrácie. Tieto služby sú poskytované bezplatne, pokiaľ pri konkrétnej funkcii tejto služby nie je uvedené inak.

2.Používateľ si pri registrácii alebo pri prihlásení na stránku vytvára osobný profil, ktorý mu umožňuje ukladať osobné nastavenia a používať iné personalizované funkcie danej služby.

3.Prihlásenie do niektorých služieb je možné aj na základe registrácie na webových stránkach tretích strán, ktoré umožňujú prepojenie so stránkou lostpetsonline.com. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na Stránke. Lostpetsonline.com nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na webstránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených webstránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto webstránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej stránke.

4. Používateľ môže kedykoľvek požiadať lostpetsonline.com o zrušenie  používania služby a lostpetsonline.com sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť. V dôsledku zrušenia používania služby používateľ stráca prístup do jeho osobného profilu, môže však využívať ostatné služby na lostpetsonline.com. Obnovenie alebo vytvorenie rovnakého používateľského profilu nie je možné. Žiadosť o zrušenie musí byť doručená z emailovej adresy, ktorá je uvedená v používateľskom profile danej služby. Pri zrušení používateľského profilu je obsah vymazaný, používateľ ale môže využívať ostatné služby na lostpetsonline.com

7. Používateľ si môže vyžiadať zabudnuté heslo pomocou  funkcie „zabudol som heslo“ na lostpetsonline.com a nové heslo mu bude poslané na alternatívnu emailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré používateľ uviedol pri registrácii alebo vo svojom používateľskom profile; obnovenie hesla nie je možné na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti.

  

VIII. Reklamácie a riešenie spotrebiteľských sporov online

1. Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu  služby v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu info@lostpetsonline.com alebo prípadne prostredníctvom elektronického formuláru sprístupneného na lostpetsonline.com. V reklamácii je používateľ povinný uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje, akej služby sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

2. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má prevádzkovateľ právo vyzvať používateľa na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.

3. Prevádzkovateľ vydá používateľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil.  Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá používateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie a dobe jej trvania v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.

4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa - poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov  ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu  Riešenie sporov online založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. lostpetsonline.com je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na lostpetsonline.com. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach. lostpetsonline.com si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke https://www.lostpetsonline.com najneskôr v deň jej účinnosti.

2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok lostpetsonline.com, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie postupom podľa týchto Podmienok.

3.Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.6. 2024.